ตนได้ผู้อื่นเสียก็ไม่พูด

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2559

ตนได้ผู้อื่นเสียก็ไม่พูด

เยนเกนจิ  วณฺเณน    ปโร  ลภติ  รุปฺปนํ
มหตฺถิยมฺปิ  เจ  วาจํ    น ตํ  ภาเสยฺย  ปณฺฑิโต

ถ้อยวาจาใด ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายได้
ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายก็ตาม
บัณฑิตก็ไม่ควรกล่าวถ้อยวาจานั้น

(ขุ. ชา. ๒๗/ ๑๐๔๖/๒๒๕)

                 การได้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญแต่มีบางถ้อยคำแม้เราได้ประโยชน์ก็ไม่ควรพูดถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแม้เราจะได้ประโยชน์ก็ไม่สมควรพูดจะมีประโยชน์อันใดที่เราได้ประโยชน์มากมายท่ามกลางความย่อยยับของผู้อื่นจะมีสุขอย่างไรที่ได้สุขบนความทุกข์ตรมผู้อื่นอย่าพูดให้ผู้อื่นเสียหายเพียงเพื่อหวังประโยชน์ตนอย่าพูดแล้วเกิดโทษทั้งเขาและเราควรพูดให้เป็นประโยชน์ทั้งเขาและเราหากพูดอย่างนี้ได้โทษก็ไม่เกิดขึ้นกับใครประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายสมเป็นถ้อยคำของบัณฑิตผู้ฝึกตนดีแล้วควรเป็นแบบอย่างให้แก่มนุษย์และเทวดาสืบไป

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0083577473958333 Mins