ไม่ใส่ใจสรรเสริญ นินทา

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2559

ไม่ใส่ใจสรรเสริญ นินทา

นินฺทาย  นปฺปเวเธยฺย
น  อุณฺณเมยฺย  ปสํสิโต  ภิกฺขุ
โลภํ  สห  มจฺฉริเยน
โกธํ  เปสุณิยญฺจ  ปนุเทยฺย

ภิกษุไม่ควรหวั่นไหวเพราะนินทา
ได้รับสรรเสริญ ก็ไม่ควรเหิมใจ
พึงบรรเทาความโลภกับความตระหนี่
ความโกรธและความส่อเสียดเสีย

(ขุ.สุ. ๒๕/ ๔๒๑/ ๕๒๓)

               ยากนักที่ใครจะปฏิเสธสรรเสริญและนินทาสรรเสริญนินทา เป็นของคู่โลกมายาวนานถ้าเราใส่ใจคำสรรเสริญนินทาตัวเราก็เหมาะที่จะอยู่กับโลกต่อไปเพราะสรรเสริญนินทาเป็นของคู่โลกถ้าเราปรารถนาที่จะพ้นโลกก็ต้องไม่ใส่ใจกับคำสรรเสริญนินทานั้นไม่หวั่นไหวกับคำนินทาไม่เคลิบเคลิ้มกับคำสรรเสริญแจ้งชัดว่าเป็นของคู่โลก มีมาก็มีไปไม่ยึดติดกับถ้อยคำสรรเสริญไม่โกรธเกลียด กล่าวคำส่อเสียด ผู้ที่นินทาเราละความโลภ ตัดความตระหนี่ ฝึกฝนตนเรื่อยไปชีวิตอย่างนี้ย่อมอยู่ในโลกด้วยความสุขห่างไกลความทุกข์อย่างแน่นอน

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018924673398336 Mins