สำรวจด้วยคุณธรรม

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2559

สำรวจด้วยคุณธรรม

กิตฺติญฺจ  ปปฺโปติ  อธิจฺจ  เวเท
สนฺตึ  ปุเณติ  จรเณน  ทนฺโต

เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ
แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก
จึงจะประสบสันติสุข

(ขุ. ชา. ๒๗/ ๘๔๒/ ๑๙๐)

             การใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เป็นสิ่งดีทำให้เราเห็นกว้าง รู้กว้างโลกที่กว้างขวางใบนี้มีอะไรน่าศึกษาอย่างมากมายและไม่มีที่สิ้นสุดผู้มีความรู้ดี จึงสมควรได้รับเกียรติได้รับการยกย่องแต่การมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอต้องมีคุณธรรมกำกับความรู้นั้นด้วยเหมือนรถยนต์ รถไฟฟ้า จะรวดเร็วแค่ไหนก็ต้องมีเบรก มีวิธีการใช้ที่ถูกต้องคอยกำกับตลอดเวลาการสำเร็จด้วยการศึกษาว่าสำคัญแล้วการสำเร็จด้วยคุณธรรมสำคัญกว่าคุณธรรมจะนำพาความรู้ที่มีนำมาใช้ประโยชน์สูงสุดได้ตัวเราเองและสังคมก็จะประสบสันติสุขด้วยความร่มเย็นไปพร้อมๆกัน

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047038157780965 Mins