เป็นเยี่ยงหญ้า

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2553

sp530804.jpg

โย จ สีตญฺจ อุณฺหญฺจ      ติณา ภิยฺโย น มญฺญติ

กรํ ปุริสกิจฺจานิ             โส สุขา น วิหายติฯ

ผู้ไม่สำคัญความหนาวและความร้อน ให้ยิ่งไปกว่าหญ้า

ทำกิจของบุรุษ ย่อมไม่เสื่อมจากความสุข

     (ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙)

 

หญ้า แม้เป็นพืชต้นเล็กต้นน้อย

แต่ความอดทนนั้นยิ่งใหญ่

แม้ถูกเหยียบย่ำจนแหลกลาญ

ถูกทับจนซีดเหลือง

ถูกถอนจนเตียน ถูกเผาจนราบ

อากาศจะร้อน หรือน้ำท่วมขัง

พืชพันธุ์อื่นๆไม่อาจดำรงอยู่ได้

แต่หญ้ากลับทนทานอยู่ได้

 

เกิดเป็นคนพึงเป็นเยี่ยงหญ้า และยิ่งกว่าหญ้า

อดทนต่อความยากลำบาก

ไม่หวั่นหวาดหนาวร้อนอ่อนแข็ง

อดทนต่อความทุกขเวทนา

อดกลั้นต่อความป่วยไข้

อดทนต่อความเจ็บใจ

แม้ถูกถ้อยคำดูถูกถากถาง

อดทนต่ออำนาจกิเลส

ไม่ไหลลงสู่อำนาจใฝ่ต่ำ

 

บุคคลผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้แล้ว

จะทำกิจอันใดย่อมสำเร็จได้โดยง่าย

ประสบแต่สุขแท้ตลอดไป

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต ๒

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010400136311849 Mins