ยิ่งกว่านี้มิได้มี

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2553

เต ฌายิโน สาตติกา นิจฺจํ ทฬฺหปรากฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ ฯ

ผู้ฉลาด เป็นผู้เพ่งพินิจ มีความเพียรติดต่อ บากบั่น มั่นคง
เป็นนิตย์ ย่อมถูกต้องพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ
หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘)

 

พระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

เป็นธรรมเฉพาะบัณฑิตผู้ทรงปัญญาคุณ

โดยเป็นปัญญาจาก “ภาวนามยปัญญา”

ปัญญาจาก “การรู้แจ้ง” อันเกิดจาก “การเห็นแจ้ง”

ไม่ได้เป็นปัญญาจากการทรงจำ ไตร่ตรอง ขบคิด

 

บุคคลผู้มุ่งหวังพระนิพพาน

พึงบำเพ็ญจิตเจริญสมาธิภาวนา

ประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗

ประกอบความเพียรต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

มีจิตแน่วแน่ มั่นคง ไม่คลอดแคลน

 

บุคคลนั้น ย่อมรู้จัก สัมผัส ถูกต้อง

และเข้าถึงพระนิพพาน

อันสุขสงบ ปราศจากกิเลสอาสวะใด ๆ

หาสิ่งใดเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่ามิได้

 

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0007997989654541 Mins