อยากได้ลูกดี

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2559

อยากได้ลูกดี

อติชาตํ  อนุชาตํ        ปุตฺตมิจฺฉนฺติ  ปณฺฑิตา
อวชาตํ  น  อิจฺฉนฺติ    โย  โหติ  กุลคนฺธโน

บัณฑิตย่อมปรารถนาบุตรที่เป็นอภิชาต หรืออนุชาต
ย่อมไม่ปรารถนาอวชาตบุตรซึ่งเป็นผู้ทำลายตระกูล

(ขุ.อิติ. ๒๕/๒๕๒/๒๘๐)

                 เป็นธรรมดาที่บิดามารดาปรารถนาได้ลูกดีๆลูกที่ดีกว่า บิดามารดา เรียก อภิชาตบุตรลูกที่เสมอ บิดามารดา เรียก อนุชาตบุตรลูกที่แย่กว่า บิดามารดา เรียก อวชาตบุตรการจะได้ลูกดีแค่ไหนอยู่ที่บุญเก่าและบุญปัจจุบันตัวบิดามารดาประพฤติดีสั่งสมบุญมาดีก็จะดึงดูดลูกดีๆ มาเกิดด้วยเมื่อบิดามารดา ดูแลดี อบรมดี ฝึกฝนดี สั่งสอนดีคุณธรรมในใจลูกก็งอกเงย จะได้ลูกดีๆ อย่างไม่ยากเข็ญอย่างไรก็ดีขึ้นชื่อว่าเป็นลูกเราแล้ว จะดีจะร้ายเพียงใดก็ตาม เราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุด อบรมกล่อมเกลี้ยง พัฒนาให้ดีที่สุดมอบความรัก ความเมตตา อย่างสุดหัวใจแม้ชาตินี้อาจไม่ได้ดั่งใจนัก ชาติต่อๆไปก็จะดีขึ้นเองก่อนได้ลูกดีเราต้องดีก่อนก่อนมีลูกดีเราต้องมีดีก่อนก่อนจะสอนลูกให้ได้ดี เราต้องสอนตัวเองให้ดีก่อน

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0050325830777486 Mins