ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , สวดมนต์ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร

   สวดได้...สมมุติว่าเราสวด คาถาชินบัญชร อยู่แล้ว ก็เท่ากับเราได้สวดอัญเชิญบารมีของพระอรหันต์หลายๆ พระองค์มาปกป้องคุ้มครองเรา หรือถ้าเรา สวดอิติปิโสฯ ก็เท่ากับเราได้สวดสรรเสริญคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

   แต่ถ้าจะให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด เราต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรควบคู่ไปด้วย เพราะบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร..เป็นบทหลักและเป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงนำมาเทศน์สอนแล้วมีผู้บรรลุธรรมตาม จนเกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

    อีกทั้งเนื้อหาของบทสวดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ชัดเจนถึงวิธีการที่ทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานได้โดยง่าย

 

 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099416573842367 Mins