ทุจริต สุจริต

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

ทุจริต สุจริต

พุทธธรรมทีปนี 1 , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ทุจริต สุจริต , กาย , วจี , มโน

1. ทุจริต
       ทุจริต คือ ความประพฤติชั่ว มี 3 อย่าง

        1. กายทุจริต คือ ความประพฤติชั่วด้วยกาย 3 อย่าง มีฆ่าสัตว์ 1 ลักทรัพย์ 1 ประพฤติ ผิดในกาม 1

       2. วจีทุจริต คือ ความประพฤติชั่วด้วยวาจา 4 อย่าง มีพูดเท็จ 1 พูดส่อเสียด 1 พูด คำหยาบ 1 พูดเพ้อเจ้อ 1

      3. มโนทุจริต คือ ความประพฤติชั่วด้วยใจ 3 อย่าง มีโลภอยากได้ของเขา 1 พยาบาท ปองร้ายเขา 1 เห็นผิดจากคลองธรรม 1

        ทุจริต 3 อย่างนี้ เป็นกิจไม่ควรทำ ไม่ควรประพฤติ


2. สุจริต
       สุจริต คือ ความประพฤติชอบ มี 3 อย่าง
      1. กายสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยกาย 3 อย่าง มีเว้นจากการฆ่าสัตว์ 1 เว้นจากการลักทรัพย์ 1 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 1

       2. วจีสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยวาจา 4 อย่าง มีเว้นจากการพูดเท็จ 1 เว้นจากการพูดส่อเสียด 1 เว้นจากการพูดคำหยาบ 1 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 1

      3. มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยใจ 3 อย่าง มีไม่โลภอยากได้ของเขา 1 ไม่พยาบาทปองร้ายเขา 1 เห็นชอบตามคลองธรรม 1

        สุจริต 3 อย่างนี้ เป็นกิจควรทำ ควรประพฤติ

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.015188451608022 Mins