บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๐

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2560

เราจะออกแบบชีวิตให้ภพชาติต่อไป

เป็นเศรษฐ๊ระดับไหนนั้น

ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุ

ในปัจจุบันเป็นหลัก


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๔ กุมภาพันะ์ พ.ศ.๒๕๕๐

Total Execution Time: 0.0069540659586589 Mins