การทําบุญตักบาตรประจําวัน

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์

การทําบุญตักบาตรประจําวัน
 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การทําบุญตักบาตรประจําวัน , สมาธิ , Meditation , ตักบาตร , ใส่บาตร , ทำบุญ

           ชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือน มีฐานะเป็นอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัท ซึ่งมีหน้าที่จะต้องช่วยกันบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดํารงอยู่และให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ตลอดถึงชาวโลกด้วย

           พระพุทธเจ้าไต้ตรัสรู้พระธรรมแล้ว ทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระสงฆ์พุทธสาวกเป็นผู้รับมรดก ทรงจําพระศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ พระพุทธศาสนาจึงยังดํารงอยู่ไต้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

           พระสงฆ์พุทธสาวกทั้งหลาย ย่อมดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ทายกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจัดถวาย ตราบใดที่ทายกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายยังบริจาคปัจจัยช่วยอุปถัมถ์บํารุงพระสงฆ์อยู่ พระสงฆ์ก็ยังศึกษาเล่าเรียนทรงจํารักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ตราบนั้น

           หากทายกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเลิกบริจาคปัจจัยช่วยอุปถัมถ์บํารุงพระสงฆ์เมื่อใด เมื่อนั้น พระสงฆ์ก็จะดํารงชีพอยู่ไม่ได้ และพระพุทธศาสนาก็จะอันตรธานเสื่อมสูญไปโดยไม่ต้องสงสัย

           เพราะฉะนั้น การที่ทายกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายช่วยกันบริจาคปัจจัยอุปถัมภ์บํารุงด้วยการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์เวลาเช้าประจําวันนี้ จึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่ และให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้ตลอดกาลนาน

           ความจริง การตักบาตรประจําวันนี้เป็นวิธีการสร้างบุญวาสนาบารมีอันจะเป็นปุพเพกตปุญญตาสําหรับตนต่อไปในอนาคตโดยตรง และเป็นผลดีที่ได้ช่วยอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนาโดยอ้อม

            การตักบาตรประจําวันนี้ นิยมจัดทําตามกําลังศรัทธาและตามความสามารถแห่งกําลังทรัพย์เท่าที่จะทําได้ โดยไม่เกิดความเดือดร้อนในการครองชีพ เช่น ตักบาตรวันละ ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง เป็นต้น


 

Total Execution Time: 0.0053353309631348 Mins