การไหว้

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติรักษามารยาทในสังคม

ระเบียบปฏิบัติการไหว้พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติรักษามารยาทในสังคม , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , ระเบียบปฏิบัติการไหว้ , สมาธิ , Meditation , พนมมือ , มารยาทในสังคม , ทำบุญ , การไหว้

การไหว้
         การไหว้ มาจากคําว่า "นมัสการ" คือ การยกกระพุ่มมือที่ประณมขึ้นจรดหน้าผาก พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพอย่างอ่อนน้อม นิยมใช้ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรม


วิธีการไหว้พระรัตนตรัย
         การไหว้พระรัตนตรัย คือ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และปูชนียวัตถุปูชนียสถานที่นับเนื่องกับพระรัตนตรัย เช่น ต้นโพธิ์ พระเจดีย์ เป็นต้น ในขณะที่ผู้นั้นนั่งเก้าอี้ หรือยืนอยู่ นิยมแสดงความเคารพด้วยการยกมือไหว้ มีวิธีปฏิบัติอย่างนี้ คือ

         ยกมือที่ประณมขึ้น พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อยให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างนิ้ว ให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากทําเพียงครั้งเดียว แต่ลดมือลงตามเดิม เป็นเสร็จพีธีไหว้

 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติรักษามารยาทในสังคม , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , ระเบียบปฏิบัติการไหว้ , สมาธิ , Meditation , พนมมือ , มารยาทในสังคม , ทำบุญ , การไหว้

วิธีการไหว้บุคคลและไหว้ศพ
         การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ซึ่งกันและกันของคนไทยเราชาวพุทธนั้น นิยมปฏิบัติกันสืบมาว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจําชาติตลอดมาช้านาน

         การไหว้ซึ่งกันและกันนั้น มีนิยมปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมแก่ชั้นและวัยของบุคคลนั้นๆ แบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ

๑. การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสมากกว่า และไหว้ศพ
๒. การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกัน
๓. การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า


การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสมากกว่าและไหว้ศพ
         การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสมากกว่า และไหว้ศพนั้นสําหรับผู้น้อยปฏิบัติต่อผู้ไหญ่ที่มีอาวุโสมากกว่าผู้ใหญ่โดยชาติวุฒิ คือมีชาติกําเนิดสูงกว่า โดยคุณวุฒิ คือ มีคุณธรรมความดีได้รับยกย่องให้เป็นผู้ปกครองบังกับบัญชาสูงกว่า โดยวัยวุฒิ คือ ท่านผู้มีอายุแก่กว่าตน

         การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสมากกว่าตนนี้ นิยมยกกระพุ่มมือขึ้นไหว้ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกพร้อมกับก้มศีรษะ และน้อมตัวลงพองาม สายตามองดูท่านด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน แม้กราบไหว้ศพก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้


การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกัน
         การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกันนั้น สําหรับผู้มีวัยรุ่นราวคราวเดียวกัน แสดงความเคารพด้วยการไหว้ และการรับไหว้ต่อกัน

         การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกันนี้ นิยมยกกระพุ่มมือขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ดั้งจมูก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่คางก้มศีรษะลงเล็กน้อย สายตามองดูกันและกัน ด้วยความหวังดีปรารถนาดีต่อกัน


การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า
         การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่านั้น สําหรับผู้ใหญ่รับไหว้ผู้น้อย นิยมยกกระพุ่มมือขึ้นประณมอยู่ระหว่างอกหรือที่หน้า ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ดั้งจมูก ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่คางสายตามองดูผู้ไหว้ด้วยความเมตตาปราณี

 

 Total Execution Time: 0.0011496146519979 Mins