อย่าทำคนเดียว

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2563

อย่าทำคนเดียว

อนุโมทนากถาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย

คนบางคนในโลกนี้คิดว่า

เราให้ของๆ ตนเท่านั้นควร

ประโยชน์อะไรด้วยการชักชวนคนอื่น ดังนี้เเล้ว

จึงให้ทานด้วยตนเท่านั้น ไม่ชักชวนผู้อื่น

เขาย่อมได้โภคสมบัติ

ไม่ได้บริวารสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดเเล้ว

บางคนชักชวนผู้อื่น เเต่ไม่ให้ด้วยตน

เขาย่อมได้บริวารสมบัติ

ไม่ได้โภคสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดเเล้ว

บางคนทั้งไม่ให้ด้วยตน ทั้งไม่ชักชวนผู้อื่น

เขาย่อมไม่ได้โภคสมบัติ

ไม่ได้บริวารสมบัติ

เป็นคนกินเดนเป็นอยู่ ในที่ๆ ตนเกิดเเล้ว

บางคนทั้งให้ด้วยตน ทั้งชักชวนผู้อื่น

เขาย่อมได้โภคสมบัติ

ทั้งบริวารสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดเเล้ว

อรรถ. เรื่องบัณฑิตสามเณร ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑  หน้า ๓๑๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016389199097951 Mins