ก่อเพียงเเค่คิด

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2563

ก่อเพียงเเค่คิด

ผลสัมฤทธิ์ก็ไม่เกิด

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

Total Execution Time: 0.0074193676312764 Mins