คนหายไปไหน

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2563

คนหายไปไหน

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพราหมณ์มหาศาลผู้หนึ่ง

พราหมณ์ คนเดี๋ยวนี้กำหนัดยินดี ไม่เป็นธรรม โลภเกิน

สมควร มุ่งไปเเต่ทางมิจฉาธรรม เขาทั้งหลายกำหนัดยินดี

ไม่เป็นธรรม โลภเกินสมควร มุ่งไปเเต่ทางมิจฉาธรรม

เเล้วก็...

๑. จับศัสตราฆ่ากันเเละกัน คนเป็นอันมากตายไป

๒. ฝนไม่ตกตามฤดูกาล จึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวเสียเป็นขยอก ตามฝอย คนเป็นอันมากตายไป

๓. ยักษ์ทั้งหลายจึงปล่อยอมนุษย์ร้าย คนเป็นอันมากตายไปเพราะเหตุนั้น

ปโลภสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๒๒๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010934154192607 Mins