เมื่อไม่รู้จักทุกข์

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2563

เมื่อไม่รู้จักทุกข์

ก็ยากที่จะพ้นทุกข์

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0033047517140706 Mins