อยู่ที่ผู้นำ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2563

28-9-63-6-L.jpg

อยู่ที่ผู้นำ

...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด...

พระราชาทั้งหลายก็พลอยประพฤติไม่เป็นธรรม ในสมัยนั้น

เเม้ข้าราชการทั้งหลายก็พลอยประพฤติไม่เป็นธรรม

เมื่อข้าราชการประพฤติไม่เป็นธรรม

พราหมณ์เเละคฤหบดีทั้งหลายก็ประพฤติไม่เป็นธรรมบ้าง...

ชาวบ้านชาวเมืองก็ประพฤติไม่เป็นธรรมไปตามกัน...

 

ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ก็โคจรไม่สม่ำเสมอ...

ดาวนักษัตรทั้งหลายก็เดินไม่เที่ยงตรง...

คืนเเละวันก็เคลื่อนไป  ครั้นคืนเเละวันเคลื่อนไป

เดือนเเละปักษ์ก็คลาดไป  ครั้นเดือนเเละปักษ์คลาดไป

ฤดูเเละปีก็เคลื่อนไป  ครั้นฤดูเเละปีเคลื่อนไป

ลมก็พัดผันเเปรไป  ครั้นลมพัดผันเเปรไป

ลมนอกทางก็พัดผิดทาง  ครั้นลมนอกทางพัดผิดทาง

เทวดาทั้งหลายก็ปั่นป่วน  ครั้นเทวดาทั้งหลายปั่นป่วน

ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล  ครั้นฝนไม่ตกตามฤดูกาล

ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่ดี

 

...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

มนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวสุกที่ไม่ดี  ย่อมอายุสั้น

ผิวพรรณก็ไม่งาม  กำลังก็ถดถอย  เเละมีอาพาธมาก

ธัมมิกสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๒๒๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032874981562297 Mins