ไม่ส่อเสียด

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2564

2-11-64-1-b.jpg

ไม่ส่อเสียด

ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย...

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

ผู้ใดพึงยุยงเราให้แตกจากมิตรด้วยคำส่อเสียด

ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

อนึ่ง เราพึงยุยงคนอื่นให้แตกจากด้วยคำส่อเสียด

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่น
 

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

ธรรมข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรได้

อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว

ตนเองย่อมงดเว้นจากปิสุณาวาจาด้วย

ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้เว้นจากปิสุณาวาจาด้วย

กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปิสุณาวาจาด้วย

วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้

เวฬุทวารสูตร มก. เล่ม ๓๑ หน้า ๒๙๔

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019207994143168 Mins