ไม่เพ้อเจ้อ

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2564

6-11-64-1-br.jpg

ไม่เพ้อเจ้อ

ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย..

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

ผู้ใดพึงพูดกับเราด้วยถ้อยคำเพ้อเจ้อ

ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

อนึ่ง เราพึงพูดกับคนอื่นด้วยถ้อยคำเพ้อเจ้อ

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

ธรรมข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรได้

อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว

ตนเองย่อมงดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย

ชักชวนผู้อื่น เพื่อให้งดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย

กล่าวสรรเสริญคุณ แห่งการงดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย

วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้

เวฬุทวารสูตร มก. เล่ม ๓๑ หน้า ๒๙๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013479828834534 Mins