สัมพุทเธ บทสวดว่าด้วยคำนมัสการพุทธเจ้า ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2563

สัมพุทเธ บทสวดว่าด้วยคำนมัสการพุทธเจ้า ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์

สัมพุทเธ
บทสวดว่าด้วยคำนมัสการพุทธเจ้า ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์
ใช้สวดแทน โย จักขุมา ในงานมงคล

(นำ) (หันทะ มะยัง สัมพุทเธทิคาถาโย ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดสัมพุทเธทิคาถากันเถิด.)

(รับ) สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก,ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง,
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย, จำนวน ๕ แสน ๑ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ;

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง,
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ ;

นะมะการานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม ;

หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง ;

อะเนกา อันตะรายาปิ, แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอันมาก ;

วินัสสันตุ อะเสสะโต. จงพินาศไป โดยไม่เหลือเถิด.

สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก, ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง,
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย, จำนวน ๑ ล้าน ๒ หมื่น ๔ พัน ๕๕ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า ;

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง,
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ ;

นะมะการานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม ;

หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง ;

อะเนกา อันตะรายาปิ, แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอันมาก ;

วินัสสันตุ อะเสสะโต. จงพินาศไป โดยไม่เหลือเถิด.

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก,วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง,
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย, จำนวน ๒ ล้าน ๔ หมื่น ๘ พัน ๑๐๙ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า ;

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง,
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ ;

นะมะการานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม ;

หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง ;

อะเนกา อันตะรายาปิ, แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอันมาก ;

วินัสสันตุ อะเสสะโต. จงพินาศไป โดยไม่เหลือเถิด.


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.045575817426046 Mins