มนุษย์เดือดร้อน

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2564

19-1-64-3-b.jpg

มนุษย์เดือดร้อน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยา (การตาย) ของบุคคล ๒

จำพวกนี้ เป็นความเดือดร้อนเเก่ชนเป็นอันมาก คือ

๑. พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. พระเจ้าจักรพรรดิ

เรื่อง ว่าด้วยกาลกิริยาของบุคคล ๒ จำพวก มก. เล่ม ๓๓ หน้า ๔๒๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000948699315389 Mins