มงคลจักรวาฬน้อย

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2564

มงคลจักรวาฬน้อย ใช้สวดเพื่ออนุโมทนา ต่อจากสัพพี ฯ ในงานมงคลทั่วไป

มงคลจักรวาฬน้อย
ใช้สวดเพื่ออนุโมทนา ต่อจากสัพพี ฯ ในงานมงคลทั่วไป

สัพพะพุทธานุภาเวนะ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ;

สัพพะธัมมานุภาเวนะ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ;

สัพพะสังฆานุภาเวนะ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ;

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ,
ด้วยอานุภาพแห่งรัตนะสาม คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ;

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน ;

ปิฏะกัตต๎ยานุภาเวนะ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฎก ;

ชินะสาวะกานุภาเวนะ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า ;

สัพเพ เต โรคา,
สรรพโรคทั้งหลายของท่าน ;

สัพเพ เต ภะยา,
สรรพภัยทั้งหลายของท่าน ;

สัพเพ เต อันตะรายา,
สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน ;

สัพเพ เต อุปัททะวา,
สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน ;

สัพเพ เต ทุนนิมิตตา,
สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน ;

สัพเพ เต อะวะมังคะลา,
สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน ;

วินัสสันตุ.
จงพินาศไป.

อายุวัฑฒะโก,
ความเจริญด้วยอายุ ;

ธะนะวัฑฒะโก,
ความเจริญด้วยทรัพย์ ;

สิริวัฑฒะโก,
ความเจริญด้วยสิริ ;

ยะสะวัฑฒะโก,
ความเจริญด้วยยศ ;

พะละวัฑฒะโก,
ความเจริญด้วยกำลัง ;

วัณณะวัฑฒะโก,
ความเจริญด้วยวรรณะ ;

สุขะวัฑฒะโก,
ความเจริญด้วยความสุข ;

โหตุ สัพพะทา,
จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทุกเมื่อ ;

ทุกขะโรคะภะยา เวรา,
ทุกข์โรคภัย และเวรทั้งหลาย ;

โสกา สัตตุ จุปัททะวา,
ความโศก ศัตรู และอุปัทวะทั้งหลาย ;

อะเนกา อันตะรายาปิ,
ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก ;

วินัสสันตุ จะ เตชะสา.
จงพินาศไปด้วยเดช.

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง,
ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ ;

โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง,
ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง ;

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ,
สิริ อายุ และวรรณะ ;

โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา,
โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ ;

สะตะวัสสา จะ อายู จะ,
และอายุยืนร้อยปี ;

ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต.
และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่าน.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012453158696493 Mins