กาลทานสุตตคาถา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2564

กาลทานสุตตคาถา ใช้สวดอนุโมทนา ในงานทำบุญตามกาล เช่น ทอดกฐิน เป็นต้น

กาลทานสุตตคาถา
ใช้สวดอนุโมทนา ในงานทำบุญตามกาล เช่น ทอดกฐิน เป็นต้น

กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา,
กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ,
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา,

ทายกทั้งหลายเหล่าใด, เป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากความตระหนี่,
มีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรง คงที่,
บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยกาลนิยมในกาลสมัย,
ทักษิณาของทายกนั้นเป็นคุณสมบัติมีผลไพบูลย์ ;

เย ตัตถะ อะนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา,
ชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา หรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนั้น ;

นะ เตนะ ทักขิณา โอนา เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน,
ทักษิณาทานของเขามิได้บกพร่องไป ด้วยเหตุนั้น ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย  ;

ตัส๎มา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะทัปผะลัง,
เหตุนั้น ทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอย, ให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้น ;

ปุญญานิ ปะระโลกัส๎มิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ.
บุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า ฉะนี้.
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011102449893951 Mins