เห็นอริยสัจ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2564

5-5-64-1-b.jpg

..เห็นอริยสัจ..

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราเเละพวกเธอเร่ร่อน

ท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้

เพราะไม่ได้ตรัสรู้

ไม่ได้เเทงตลอดทุกขอริยสัจ1...

ทุกขสมุทัยอริยสัจ...

ทุกขนิโรธอริยสัจ...

ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทาอริยสัจ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจ

ทุกขสมุทัยอริยสัจ

ทุกขนิโรธอริยสัจ

ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทาอริยสัจนี้นั้น

อันเราเเละพวกเธอได้ตรัสรู้เเล้ว

ได้เเทงตลอดเเล้ว

ตัดตัณหาในภพได้ขาดเเล้ว

ตัณหาที่จะนำไปเกิดก็สิ้นเเล้ว

บัดนี้ ไม่มีการเกิดอีกต่อไป

วินัยปิฎก มหาวรรค มก. เล่ม ๗ หน้า ๑๒๐

 

อ้างอิง

1อริยสัจ : ความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยเจ้า มี ๔ คือ ทุกขอริยสัจ

(ความทุกข์ที่เเท้จริงของสรรพสัตว์), ทุกขสมุทัยอริยสัจ (เหตุเกิดเเห่งทุกข์),

ทุกขนิโรธอริยสัจ (ความดับทุกข์), ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทาอริยสัจ

(ข้อปฎิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001111102104187 Mins