เชตวันต่างสมัย

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2564

13-5-64-2-b.jpg

เชตวันต่างสมัย

- คฤหบดีชื่อ "ปุนัพพสุมิต" ได้ซื้อพื้นที่ประมาณโยชน์หนึ่ง*

ด้วยการปูอิฐทองคำเต็มพื้นที่ สร้างวิหารถวายพระผู้มี

พระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า "วิปัสสี"

- "สิริวัฑฒคฤหบดี" ได้ซื้อพื้นที่ประมาณ ๓ คาวุต* ด้วย

การลาดไม้เส้าทองคำ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงพระนามว่า "สิขี"

- "โสตถิชคฤหบดี" ได้ซื้อพื้นที่ประมาณกึ่งโยชน์ ด้วยการลาด

ผาลทองคำ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า "เวสสภู"

- "อัจจุตคฤหบดี" ได้ซื้อพื้นที่ประมาณคาวุตหนึ่ง ด้วยการ

เรียงเท้าช้างทองคำ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงพระนามว่า "กกุสันธะ"

- "อุคคคฤหบดี" ได้ซื้อพื้นที่ประมาณกึ่งคาวุต ด้วยการ

เรียงอิฐทองคำ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรง

พระนามว่า "โกนาคมนะ"

- "สุมังคลคฤหบดี" ได้ซื้อพื้นที่ประมาณ ๒๐ อุสภะ* ด้วย

การเรียงเต่าทองคำ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงพระนามว่า "กัสสปะ"

- "สุทัตตคฤหบดี" (อนาถบิณฑิกเศรษฐี) ได้ซื้อพื้นที่

ประมาณ ๘ กรีส* ด้วยการเรียงกหาปณะ สร้างวิหารถวาย

พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย

อรรถ.วินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๙ หน้า ๑๘๗

 

*โยชน์ : ระยะทางยาวประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

*คาวุต : ระยะทางยาว ๔ กิโลเมตร

*อุสภะ : ระยะทางยาว ๕๐ เมตร (๒๐ อุสภะ = ๑ กิโลเมตร)

*กรีส : ระยะทางยาว ๖๒.๕ เมตร (๘ กรีส = ๕๐๐ เมตร)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018414751688639 Mins