มีภัยต้องอาศัยบุญ

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2564

27-5-64-1-b.jpg

มีภัยต้องอาศัยบุญ

ในกาลนั้น เเคว้นกาลิงคะเกิดภัย ๓ อย่าง คือ ทุพภิกขภัย

(ขาดเเคลนอาหาร) ฉาตกภัย (จากความเเห้งเเล้ง) เเละโรคภัย

ชาวเเคว้นทั้งสิ้นพากันไปทันตบุรี กราบทูลร้องเรียน

ส่งเสียงอึงคะนึงที่ประตูพระราชวังว่า

ข้าเเต่เทวะ ขอพระองค์จงทรงให้ฝนตกเถิดพระเจ้าข้า

พระราชาทรงสดับดังนั้นเเล้ว ตรัสถามพวกอำมาตย์ว่า

พวกประชาชนร้องเรียนเรื่องอะไรกัน

พวกอำมาตย์กราบทูลความนั้นเเด่พระราชา

พระราชามีพระดำรัสถามว่า

พระราชาเเต่ก่อน เมื่อฝนไม่ตกทรงทำอย่างไร

พวกอำมาตย์กราบทูลว่า ทรงให้ทาน

ทรงอธิษฐานอุโบสถ

ทรงสมาทานศีล

เสด็จเข้าห้องสิริบรรทมตลอด ๗ วัน ณ พระที่ทรงธรรม

ขอให้ฝนตก

พระราชาสดับดังนั้นก็ทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง

อรรถ. กุรุธรรมจริยาที่ ๓ มก. เล่ม ๗๔ หน้า ๗๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010717988014221 Mins