ถวายธูป

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2564

8-6-64-1-b.jpg

ถวายธูป

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายธูป

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๑๐ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่

เป็นผู้มีกลิ่นตัวหอมฟุ้ง ๑

มียศ ๑

มีปัญญาเร็ว ๑

มีชื่อเสียง ๑

มีปัญญาคมกล้า ๑

มีปัญญากว้างขวาง ๑

มีปัญญาร่าเริง ๑

มีปัญญาลึกซึ้ง ๑

มีปัญญาเครื่องเเล่นไปไพบูลย์ ๑

เพราะผลการถวายธูปนั้น

บัดนี้ เราเป็นผู้บรรลุนิพพาน อันเป็นสันติสุข ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๙๐๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027193733056386 Mins