จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙ คฤหัสถ์ผู้จะถวายจีวรแก่ภิกษุมีหลายคน

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2565

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙ คฤหัสถ์ผู้จะถวายจีวรแก่ภิกษุมีหลายคน

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙

คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ
         “อนึ่ง มีคหบดีก็ดี คหปตานีก็ดี ผู้มิใช่ญาติ สองคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรเฉพาะผืนเจาะจงภิกษุไว้ว่า เราทั้งหลายจักสั่งจ่ายจีวรเฉพาะผืนด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรเฉพาะผืนเหล่านี้แล้วให้ภิกษุชื่อนี้ครองจีวรหลายๆ ผืน ถ้าภิกษุนั้นซึ่งเขามิได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาแล้วกะเกณฑ์เอาจีวรในสำนักของเขาเพราะอาศัยความต้องการจีวรที่ดีว่า ดีละ ขอท่านทั้งสองจงรวมกันสั่งจ่ายจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรเฉพาะผืน เหล่านี้ แล้วให้อาตมาครองจีวรผืนเดียวเถิด เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์”

เนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาท
       “ถ้าคฤหัสถ์ผู้จะถวายจีวรแก่ภิกษุมีหลายคน แต่เขามิใช่ญาติมิใช่ปวารณา ภิกษุพูดให้เขารวมทุนเข้าเป็นอันเดียวกัน ให้ซื้อจีวรที่แพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมได้มา เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์”

อธิบายความ เจตนารมณ์ และอนาปัตติวาร
       สิกขาบทนี้ต่างจากสิกขาบทที่๘ คือมีคฤหัสถ์สองคน รวมกันเตรียมเงินซื้อจีวรหลายผืนถวายภิกษุรูปเดียว ภิกษุไปกะเกณฑ์ให้เขารวมกันซื้อจีวรผืนเดียวซึ่งดีกว่าแพงกว่าถวายตน นอกนั้นมีประเด็นเหมือนกับสิกขาบทที่ ๘

       แม้เจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้และอนาปัตติวาร ก็มีนัยเช่นเดียวกับสิกขาบทที่ ๘ นั่นแล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042509833971659 Mins