หมวดที่พักอาศัย

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2565

หมวดที่พักอาศัย

การเข้าพักในกลด

การใช้และการดูแลรักษากลด
      การที่ธรรมทายาททุกคนได้ละความสุขสบายจาการอยู่อาศัย ในบ้านหลังใหญ่ๆ หรือห้องใหญ่ ๆ มาอาศัยอยู่ในกลดหลังน้อย ก็เพื่อที่จะฝึกฝนในเรื่องของความมักน้อยสันโดษ การฝึกสติและการฝึกความมีระเบียบวินัย ของตัวธรรมทายาทเอง

การเข้าพักในกลด

การเข้าพักในกลด
มีข้อปฏิบัติดังนี้
       ๑. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนกลดข้างเคียง
       ๒. ไม่เปิดไฟฉายหลัง ๔ ทุ่ม
       ๓. ควรจัดสมณบริขารให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และง่ายต่อการหยิบใช้
       ๔. หันคีรษะตรงข้ามกับทิศทางลมโกรก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

การดูแลรักษากลด
มีข้อปฏิบัติในการดูแลรักษากลด ดังนี้
       ๑. เก็บมุ้งให้เป็นระเบียบทุกครังที่ตื่นนอน เพื่อฝึกความรับผิดชอบ
       ๒. พับเสื่อ ผ้าพลาสติกให้เรียบร้อย
       ๓. ไม่ควรขุดร่องนํ้ารอบกลด เพื่อป้องกันน้ำขังจะทำให้เลอะเทอะได้
       ๔. ใช้สอยเครื่องนอนอย่างระมัดระวัง เพื่อเป็นการรักษาสมบัติของพระศาสนา
       ๕. เก็บของเข้าถุงใสทุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจับและป้องกันการเปียกฝน
       ๖. จัดของใช้ให้ดูเป็นระเบียบ ทำ ให้หาของได้ง่าย ของหายก็ทราบ
       ๗. ไม่ปล่อยให้บริเวณรอบกลดสกปรก เพราะจะทำให้ใจคุ้นอยู่แต่ความสกปรก
       ๘. ส่งเสริมความมักน้อย สันโดษ มีเฉพาะอัฏฐบริขารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้
       การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ ใช้หลักที่ว่า หาก็ง่าย หายก็รู้ ดูสบายตา
พาสบายใจ
       ๑. จีวรควรพับให้เรียบร้อยก่อนวางทุกครัง และไม่ให้วางที่พื้นดิน
       ๒. ไม่เอาสิ่งของใด ๆ วางทับบนหนังสือสวดมนต์
       ๓. วางของในแนวฉาก ถ้าเป็นของประเภทเดียวกัน เช่น หนังสือ สมุด ให้เอาเล่มเล็กวางข้างบน แยกหนังสือสวดมนต์ไว้ต่างหาก หรือวางทับไว้ข้างบนอีกที กรณีมีขนาดพอ ๆ กัน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01530933380127 Mins