นิมิต (๑)

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2550

 

 

        นิมิต หมายถึงอาการที่เป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบเป็นนัยๆ หรือบอกใบ้ตามที่ตกลงกันไว้

 

          นิมิต ในความหมายนี้ได้แก่การทำกิริยาท่าทางหรือการพูดเป็นนัยๆ เพื่อให้รู้โดยนัยหรือตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เช่น ยักคิ้ว ยกมือ ยกศรีษะ เป็นต้น ตัวอย่างภิกษุต้องการจะขอสิ่งของชาวบ้าน แต่ไม่ขอตรงๆ แสร้งพูดว่า “โยมได้ของนี้มาหรือ สวยงามน่าใช้ดีนะ” ดังนี้เป็นต้น หรือยกมือให้สัญญาณว่าทำการได้ อย่างนี้เรียกว่า ทำนิมิต

 

          นิมิต อีกอย่างหนึ่งใช้หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าตรัสพระดำรัสเป็นนัยๆ เชิงเปิดโอกาส ให้พระอานนท์หรือผู้อื่นกราบทูลวิงวอนให้ทรงดำรงพระชนม์อยู่ต่อไป มิให้เสด็จปรินิพพานก่อนเรียกว่า ทำนิมิตโอภาส

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0017853021621704 Mins