คำกล่าวถวายภัตตาหาร

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายภัตตาหาร , สังฆทาน , บทสวดมนต์ , ศาสนพิธี , ภัตตาหาร

คำกล่าวถวายภัตตาหาร

อิมานิ มะยัง ภันเต , ภัตตานิ , สะปะริวารานิ, ภิกขุ สังฆัสส ะ, โอโณชะยามะ , สาธุ โน ภันเต ,
ภิกขุสังโฆ , อิมานิ , ภัตตานิ , สะปะริวารานิ , ปะฎิคคัณหาตุ ,อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ ,
สุขายะ , นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ขอน้อมถวาย , ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์ , ขอพระภิกษุสงฆ์ , จงรับ , ภัตตาหาร , พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย , เพื่อประโยชน์ , เพื่อความสุข , เพื่อมรรคผลนิพพาน ,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0076020836830139 Mins