สมานัตตตา

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2549

 

              สมานัตตตา แปลว่า ความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตัวดีวางตัวเสมอต้นเสมอปลายกับทุกคน การทำตัวให้เป็นคนน่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความช่วยเหลือร่วมมือ การทำตัวได้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์

 

ลักษณะนิสัยของผู้มีสมานัตตตา คือ

- ปฏิบัติตัวเหมาะสมกับภาวะที่ตัวเป็น

- เป็นกันเอง ไม่ถือเนื้อถือตัว แต่ไม่ปล่อย

- เข้าหา พูดจาด้วยง่าย

- อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เข้มแข็ง หวั่นไหว

 

สมานัตตตา เป็น สังคหวัตถุ คือ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ได้

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012647191683451 Mins