สัปปุริสธรรม (๑)

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2549

 

.....สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ หมายถึง คุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี คนสงบ จัดเป็นสมบัติผู้ดีอันคนดีคนสงบประพฤติปฏิบัติเป็นปกติ

 

สัปปุริสธรรม นัยที่ ๑ มี ๗ ประการ คือ

 

๑. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ

๒. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล

๓. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน

๔. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

๕. กาลัญยุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล

๖. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน

๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร