สัปปุริสธรรม (๒)

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2549

 

สัปปุริสธรรม นัยที่ ๒ มี ๗ ประการ คือ

 

(๑) เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา

(๒) ไม่ปรึกษาอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

(๓) ไม่คิดอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

(๔) ไม่พูดอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

(๕) ไม่ทำอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

(๖) มีความเห็นชอบ เป็นสัมมาทิฐิ

(๗) ให้ทานโดยเคารพ ไม่ให้แบบทิ้งขว้าง

 

 Total Execution Time: 0.0033310333887736 Mins