จากเรื่องกฎแห่งกรรม

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2557

 

 

จากเรื่องกฎแห่งกรรม 

 

             จากเรื่องกฎแห่งกรรม ย่อมกล่าวได้ว่า ผู้ที่ทำกรรมดีหรือสั่ง สมบุญไว้มากย่อมไปสู่สุคติ แต่ จะเป็นสุคติระดับใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณของบุญที่สั่ง สมไว้ก่อนละจากโลกนี้ เช่น ถ้าสั่ง สมบุญไว้มากกว่าบาป แต่ยังไม่มากพอที่จะไปบังเกิดในพรหมโลก ทว่ามากพอที่จะบังเกิดเป็นเทวดาในเทวโลก ก็จะได้เสวยสุขอยู่บน สรวง สวรรค์เป็นเวลานานแสนนาน ถ้าบุญยังไม่มากพอที่จะบังเกิดในเทวโลก ก็จะได้บังเกิดเป็นคนในมนุษยโลกอีก เป็นต้น


            ส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วหรือสั่งสมบาปไว้มากย่อมไปสู่ทุคติ แต่จะเป็นทุคติระดับใดก็ขึ้นอยู่กับ
 ปริมาณของบาปที่เขาสั่ง สมไว้ก่อนละโลกนี้ไปนั่นเอง เช่นบางคนที่ประพฤติผิดศีลเป็นประจำย่อมตกนรกอย่างไม่ต้อง สงสัย แต่ถ้าปริมาณของบาปที่สั่งสมไว้ยังไม่มากพอที่จะต้องไปบังเกิดในนรก เขาก็อาจจะไปบังเกิดเป็นเปรต อสุรกาย หรือดิรัจฉาน เป็นต้น

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013444344202677 Mins