ชนะอุปสรรคได้ด้วยอานุภาพบุญ การสั่งสมบุญ

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

ชนะอุปสรรคได้ด้วยอานุภาพบุญ การสั่งสมบุญ

 

 

          3. ชนะอุปสรรคได้ด้วยอานุภาพบุญ การสั่งสมบุญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางนอกจากจะเกื้อกูลให้สัมมาทิฏฐิในใจของผู้ปฏิบัติแก่รอบขึ้นแล้ว ยังจะช่วยพรรนาคุณธรรมต่างๆ ของผู้ปฏิบัติให้สูงขึ้นตามไปด้วย เช่น ช่วยเพิ่มความอดทน อดกลั้นให้สูงขึ้นส่งเสริมโยนิโสมนสิการให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นส่งเสริมกำลังใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรมากขึ้น มีน้ำใจเสีย สละมากขึ้น ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ จะเป็นเครื่องช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในการประกอบอาชีพได้อย่างชาญฉลาด และ ชอบธรรมจากเหตุผลที่ยกขึ้นมาแสดง 3 ประการเป็นอย่างน้อยนี้ นักศึกษาย่อมเห็นได้ว่า การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 2 ระดับจำเป็นต้องดำเนินควบคู่กันไป ดังนั้นในการอธิบายวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 2 ระดับต่อไปนี้ ก็จะดำเนินควบคู่กันไป โดยยึดการอธิบายเป้าหมายชีวิตระดับต้น (อุสอากะสะ) เป็นหลัก และจะอธิบายเป้าหมายชีวิตระดับกลางในลักษณะ สอดแทรกตามความเหมาะสมขอให้นักศึกษาพึงสังเกตด้วยว่า พระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระสูตรที่ยกมาอ้างอิงนั้นส่วนมาก พระพุทธองค์ได้ตรัสอนบุคคลให้ปฏิบัติตน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ชีวิตทั้ง 2 ระดับควบคู่กันไปเสมอ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02018180290858 Mins