พุทธมามกะ หมายถึง ผู้นับถือพระรัตนตรัยด้วยใจจริง
...อ่านต่อ
เมื่อเดินทางมาถึงวัดแล้วพึงสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย
...อ่านต่อ
วัด เป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝังพระธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา
...อ่านต่อ
วันสำคัญของพระสงฆ์ ได้แก่ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น วันสำคัญเหล่านี้มีคำอธิบายพอสังเขป
...อ่านต่อ
การมองนิพพานในแง่บวกหรือแง่ลบ ก็มีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลเช่นเดียวกัน
...อ่านต่อ
อนุปาทิเสสนิพพาน มีอยู่ 2 ลักษณะ คือลักษณะฝ่ายลบ (Negative) และลักษณะฝ่ายบวก (Positive)
...อ่านต่อ
มีพระพุทธพจน์ที่มีลักษณะเปรียบเทียบพระตถาคตที่ปรินิพพานไปแล้ว
...อ่านต่อ
นิพพานนั้นยิ่งใหญ่เหมือนมหาสมุทรสามารถรับพระอรหันต์ได้ไม่จำกัด
...อ่านต่อ
โลกุตรธรรม 9 ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ มรรค 4
...อ่านต่อ
นิพพานมีอยู่ในฐานะเป็น อายตนะ หรือ ภูมิ
...อ่านต่อ
นิพพานมีอยู่จริง ในฐานะเป็นอายตนะอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
 คำว่า "นิพพาน" เป็นชื่อของเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธ ตามตำรา นิพพานมี 2 อย่าง
...อ่านต่อ
ผู้ที่จะพึ่งตนเองได้ จะต้องมีเป้าหมายในการฝึกอบรมตน
...อ่านต่อ
อริยมรรคมีองค์ 8 ที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้น คือหนทางเพียงสายเดียวที่สามารถช่วยมนุษย์
...อ่านต่อ
ความรู้แจ้งที่ทำให้ทรงระลึกชาติย้อนดูความเป็นมาแต่หนหลังของพระองค์เองได้
...อ่านต่อ
คำนี้เป็นเหมือนลูกศรอาบยาพิษที่ปักหัวใจของมนุษย์ คือคำว่า "ทุกข์"
...อ่านต่อ
มนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ส่วน คือ กาย และ ใจ
...อ่านต่อ
ระไตรปิฎกหากนำมาเชื่อมโยงกับไตรสิกขาจะได้ดังนี้คือ
...อ่านต่อ
ไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 3 ประการ
...อ่านต่อ
มรรคมีองค์ 8 หมายถึง หนทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติ 8 ประการ
...อ่านต่อ
การไม่ทำบาปทั้งสิ้น มาจากภาษาบาลีว่า พฺพปาปสฺส อกรณํ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล