พระบาลีหรือพระไตรปิฎกที่พิมพ์เป็นอักษรไทยและแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม
...อ่านต่อ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บันทึกข้อมูลพระไตรปิฎก
...อ่านต่อ
พระไตรปิฎกฉบับแปลสู่พากย์ภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์โดยสมาคมบาลีปกรณ์เป็นส่วนมาก
...อ่านต่อ
ชาวอังกฤษชื่อ Prof.T.W.Rhys Davids เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ขึ้น
...อ่านต่อ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่จะถูกบันทึกด้วยตัวอักษรของจีน
...อ่านต่อ
พระไตรปิฎกภาษาจีนนี้สืบเนื่องมาจากพระไตรปิฎกภาษาสันสกฤต
...อ่านต่อ
มีการค้นพบต้นฉบับพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎกหลายฉบับในเขตเอเชียกลาง
...อ่านต่อ
จะได้กล่าวเป็นพิเศษถึงการชำระ การเขียน การพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทย
...อ่านต่อ
วินัยปิฎกสุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก ที่เรียกกว่าอาจริยปรัมปราสายแห่งพระอาจารย์
...อ่านต่อ
การสังคายนาของพระเจ้ากนิษกะ ประมาณปีพ.ศ. 643 (ค.ศ. 100)
...อ่านต่อ
การสังคายนาครั้งที่ 1 หลักฐานฝ่ายเถรวาทว่าสังคายนาพระธรรม
...อ่านต่อ
ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของไทย เรารับรองสังคายนาครั้งที่ 1-2-3
...อ่านต่อ
สังคายนาครั้งแรกในพม่าหรือที่พม่านับว่าเป็นครั้งที่ 5
...อ่านต่อ
ลังกาซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเช่นเดียวกับไทย
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันประเทศพม่าถือว่า ตั้งแต่เริ่มแรกมามีการทำสังคายนารวม 6 ครั้ง
...อ่านต่อ
การสังคายนานั้น แปลตามรูปศัพท์ว่า ร้อยกรอง
...อ่านต่อ
พระจุนทะเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีความปรารถนาดีต่อวงการพระสงฆ์
...อ่านต่อ
พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์
...อ่านต่อ
พระมหากัสสปะเป็นพระเถระที่บวชเมื่อสูงอายุ
...อ่านต่อ
ประวัติของท่านมีส่วนเป็นหลักฐานในการท่องจำพระไตรปิฎก
...อ่านต่อ
เรื่องของพระอุบาลี ผู้เคยเป็นพนักงานภูษามาลา (ช่างตัดผม)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล