เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
...อ่านต่อ
หลวงปู่เป็นบุคคลสําคัญที่หาได้ยากยิ่ง ท่านมีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะนําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพาน
...อ่านต่อ
หลวงปู่อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ท่านทุ่มเททํางานเพื่อประโยชน์
...อ่านต่อ
หลวงปู่ท่านเมตตาสั่งสอนพระภิกษุสามเณรให้สังวรในศีลและปฏิบัติตามพุทธวจนะอย่างเคร่งครัด
...อ่านต่อ
ขนฺติโก ภิกฺขุ เป็นศิษย์ท่านหนึ่งของหลวงปู่ที่มีประสบการณ์รู้เห็นหนทางพระนิพพาน
...อ่านต่อ
อานุภาพธรรมกายเปรียบประหนึ่งปุ๋ยที่บํารุงต้นไม้ให้เจริญงอกงาม
...อ่านต่อ
เรื่องราวความอัศจรรย์ของวิชชาธรรมกาย ทั้งที่มีหลักฐานบันทึกไว้และที่เล่าขานสืบต่อกันมามีอยู่เป็นจํานวนมาก
...อ่านต่อ
ใจของคนเรานั้นถ้าหยุดได้เพียงสักกระพริบตาเดียวเท่านั้น ได้ชื่อว่าเราได้สร้างบุญใหญ่กุศลใหญ่
...อ่านต่อ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสถานที่ ที่หลวงปู่ทําวิชชาและปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ตลอดชีวิต
...อ่านต่อ
ในวัยเด็ก หลวงปู่ไปเรียนหนังสือที่วัดตามประเพณีของเด็กชายไทยในสมัยก่อน
...อ่านต่อ
“ธรรมกาย” คือ กายแห่งการตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วในศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุกคน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล