คำขานนาคฉบับรวม เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์ แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน


เป็นการทาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน หมายความว่า พุทธศาสนิกชนจะช่วยรักษา
...อ่านต่อ
การบวชพระที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบด้วยกัน คือ แบบอุกาสะ และแบบเอสาหัง โดยคาว่า "อุกาสะ"
...อ่านต่อ
เครื่องอัฐบริขารเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญซึ่งภิกษุจะต้องมีไว้ใช้ หรือเป็นเครื่องอาศัยในการดำรงเพศบรรพชิต มีทั้งหมด ๘ อย่าง
...อ่านต่อ
สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ถือว่ามีส่วนสำคัญในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะมาอยู่ในสมณเพศ
...อ่านต่อ
ประเพณีการบวช เป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้น ชายไทยจำเป็นต้องมีความรู้
...อ่านต่อ
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
...อ่านต่อ
คือ ธรรมที่เป็นอันตรายยิ่งในการบวชของพระ เป็น ข้อห้ามในการบวช 13 อย่าง เช่น เป็นโรคเรื้อนไหม
...อ่านต่อ
คำบอกบริขาร (ใช้ขานรับพระอุปฌาย์) พระอุปัชฌาย์จะถามต่ออีกทีละอย่างจนครบ 8 อย่าง
...อ่านต่อ
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ. ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ. ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต,
...อ่านต่อ
คำขอสรณคมน์และศีล (ถวาย พาน พุ่ม ต่อพระอุปัชฌาย์)
...อ่านต่อ
อุกาสะ วันทามิ ภันเต,  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
...อ่านต่อ
อุกาสะ.....,ดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาส, กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง, ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย,
...อ่านต่อ
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล