วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทำไม.. ธรรมทานถึงชนะการให้ทั้งปวง

ทำไม.. ธรรมทานถึงชนะการให้ทั้งปวง

ทำไม.. ธรรมทานถึงชนะการให้ทั้งปวง

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง

       ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า การที่คนเราจะทำความดีหรือกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นั้น ต้องได้รับข้อคิดจากการฟังธรรมหรืออ่านธรรมะมาก่อน จึงเป็นเหตุให้เขาตั้งใจถวายทานที่ยิ่งใหญ่ สร้างมหาวิหาร ออกบวช หรือแม้แต่การตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออัครสาวก ก็ล้วนแต่ต้องฟังธรรมหรืออ่านธรรมะมาก่อนทั้งนั้น และท้ายที่สุดการที่คนเราจะหมดกิเลสไปนิพพานหรือที่สุดแห่งธรรมนั้นก็เนื่องมาจากการรับรู้ธรรมมาก่อนเช่นกัน

      ดังนั้น การให้ธรรมทานจึงชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง อีกทั้งเมื่อให้แล้วมีแต่ประโยชน์เกิดขึ้น และที่สำคัญยังมีอานิสงส์อย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังมีพระอรรถกถาจารย์เปรียบเทียบไว้ว่าการได้ถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพที่นั่งติด ๆ กันในจักรวาลถึงพรหมโลกยังมีอานิสงส์ไม่ถึง ๑ ใน ๑๖ ส่วน ของการให้ธรรมทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพียงคาถาเดียวเลย

 

ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล