วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อัศจรรย์ ในวันวิสาขบูชา

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

  อัศจรรย์ ในวันวิสาขบูชา

  อัศจรรย์  ในวันวิสาขบูชา,เนื้อนาใน ,อยู่ในบุญ

  “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีเหตุอัศจรรย์ปรากฏแก่ชาวโลกถึง ๓ เหตุการณ์ คือการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์ ดังนั้น ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา มหาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก จึงต่างพากันจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อันเป็นการปฏิบัติบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า และในโอกาสนี้วัดพระธรรมกาย ก็จัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเช่นกัน โดยมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดค่ำ อีกทั้งตลอดค่ำคืนนี้ ลูกพระธัมฯ ทั้งหลายยังร่วมกันสร้างสิ่งอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่คือ การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรจนกระทั่งครบ ๕๕,๕๕๕,๕๕๕ จบปรากฏจารึกเป็นความอัศจรรย์แห่งศตวรรษนี้
 

วิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า วันแห่งความสว่างของโลก

    เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายจัดพิธีสำคัญอันเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาคือ งานบุญวันวิสาขบูชา โดยในภาคเช้ามีการตักบาตรถวายทานแด่คณะสงฆ์บริเวณทิศเหนือของสภาธรรมกายสากล ซึ่งนอกจากมีศรัทธาสาธุชนไปร่วมตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นแล้ว

    ยังมีคณะสงฆ์ทั้งจากในและต่างประเทศตลอดจนพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการต่างๆ เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญเป็นจำนวนมาก เช้านี้จึงเป็นวาระเริ่มวันใหม่ที่อิ่มเอิบสดใส ด้วยการสั่งสมบุญใหญ่ คือ การทำทาน อีกทั้งยังมีการอาราธนาศีลและทำสมาธิก่อนทำทานด้วย เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ดำเนินตามรอยบรรพบุรุษไทยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างสืบไป
 

      หลังจากพิธีตักบาตรเสร็จสิ้นลง สาธุชนได้ไปพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องแก้วสารพัดนึกเพื่อสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 

      ในภาคบ่ายมพีธิทอดผ้าป่าเพื่อบำรงุวัด ครั้งที่ ๒ ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์

          เสร็จพิธีทอดผ้าป่าแล้ว มีพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม จำนวน ๑๘ รูป ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดีสุรเตโช ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์
 

เวียนประทักษิณในภาคค่ำ   ตอกย้ำในศรัทธา
      ในภาคค่ำมีการประกอบพิธีเวียนเทียนกระทำประทักษิณรอบสภาธรรมกายสากล โดยมีองค์พระธรรมกายซึ่งสถิตอยู่บนรัตนบัลลังก์เป็นองค์พระประธาน
 

    การเวียนประทักษิณเป็นการแสดงออก ซึ่งความเคารพบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ขณะที่เดินเวียนประทักษิณ ผู้มีบุญทั้งหลายต่างพร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรด้วยความปีติเลื่อมใสขณะที่มือประคองโคมประทีปไว้เบื้องหน้าใจก็น้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยให้สถิตไว้ในกลางกาย
 

ปลื้มปีติล้นพ้น ร่วมสวดมนต์โต้รุ่ง
      หลังจากร่วมกันเวียนเทียนกระทำประทักษิณเรียบร้อยแล้ว สาธุชนผู้เปี่ยมล้น ด้วยศรัทธาก็พร้อมใจกันไปร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคดให้ครบ ๕๕,๕๕๕,๕๕๕ จบ ตามปณิธานที่ตั้งไว้ว่าจะต้องสวดให้ครบตามจำนวนนี้ให้ได้ในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 

   ในค่ำคืนนี้ แม้สถิติในการสวดบ่งบอกว่ายังขาดอยู่อีกนับล้านจบ แต่คนอัศจรรย์ ผู้มีหัวใจอัศจรรย์ต่างพร้อมใจกันสวดต่อเนื่อง ไปจนถึงเวลาค่อนรุ่งของวันใหม่ จึงสามารถบรรลุเป้าสมปรารถนา ซึ่งถือเป็นการตั้งผังแห่งความสำเร็จให้แก่ชีวิตของเราว่า เมื่อคิดจะกระทำการสิ่งใดย่อมบังเกิดแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ“สิ่งที่ยากคือสิ่งที่เยี่ยม หากใครทำได้ย่อมถือเป็นยอดคน” วันวิสาขบูชาปีนี้จึงเป็นวันแห่งความอัศจรรย์ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่ากัลยาณมิตรผู้นำบุญและพุทธศาสนิกชนทุกคน

 

 วิสาขบูชานานาชาติ

            นอกจากมีการจัดงานวันวิสาขบูชาในประเทศไทยแล้ว ชาวพุทธในต่างประเทศก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย รวมทั้งวัดและศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในประเทศต่างๆ
 

     ขออนุโมทนาสาธุการในวันวิสาขบูชาครั้งนี้ ที่ชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกพร้อมเพรียงกันจัดงานวันวิสาขบูชา ซึ่งนับเป็นภาพอันน่าปีติที่สะท้อนให้เห็นพลังแห่งศรัทธาของทุกท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามไปสู่อนุชนรุ่นหลังอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึง เหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ คือ การประสูติตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เมื่อ ๒,๖๐๐กว่าปีที่ผ่านมา และจะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ด้วยการละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใสยิ่งๆขึ้นไป
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล