วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีมอบรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก ค่ายเยาวชนพุทธนานาชาติ ฉลองวันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานพิเศษ
เรื่อง : องค์การพุทธโลก

พิธีมอบรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก
ค่ายเยาวชนพุทธนานาชาติ
ฉลองวันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑


       องค์การพุทธโลก (World Alliance of Buddhists) จัดพิธีมอบรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก (Global Buddhist Ambassador Award) ครั้งที่ ๒ ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์และประธานในพิธีถวาย/มอบรางวัล


        พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา “รางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างผู้นำประชาชนและเยาวชนที่เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม เป็นทูตพระพุทธศาสนา เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้เกิดสันติสุขและสันติภาพโลกต่อไป


      สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในโอกาสฉลองวันคุ้มครองโลก มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก ครั้งที่ ๒ จาก ๑๓ ประเทศ เป็นพระภิกษุ ๖ รูป ข้าราชการผู้นำองค์กรพุทธ นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรม และเยาวชน รวม ๓๔ คน, องค์กร/ชมรม/กลุ่ม รวม ๗ องค์กร รวมทั้งสิ้น ๔๗ รูป/คน/องค์กร พระภิกษุผู้รับรางวัล อาทิ พระมหาเถระเมียนมาอัครมหาสัทธัมมโชติกะ อัครมหาบัณฑิต อัครมหาคันถวาจกะ ทั้ง ๒ รูป คือ พระมหาเถระไวพอนลา, พระมหาเถระเซนติตา, ข้าราชการ อาทิ ฯพณฯ โสวันนิ ที่ปรึกษากระทรวงธรรมการ ราชอาณาจักรกัมพูชา, ผู้นำองค์กรพุทธ อาทิ คุณมิถิลา โชว์ดรี จากจิตตะกอง บังกลาเทศ, นักธุรกิจ อาทิ คุณรองรักษ์ บุญศิริ จากประเทศไทย, ศิลปินดารา อาทิ คุณกากัน มาลิค ดาราดังบอลลีวูด จากประเทศอินเดีย, ประชาชนผู้ปฏิบัติธรรม อาทิ คุณภาวีชญาณ์ ศรีวรรณวัฒน์, เยาวชน อาทิ ด.ญ. จินดามณี ศรีสว่าง จากประเทศไทย เป็นต้น


         ทั้งนี้ ก่อนพิธีมอบรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก สถาบันวิจัยวิกรมศิลา ประเทศอินเดีย โดย ดร. เอ็มเค โอตานี ประธานสถาบัน พร้อม ดร. ฮีโร ฮีโต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบัน ได้น้อมถวายปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี ประธานสงฆ์ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทุ่มเทให้การศึกษาแก่สงฆ์ ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน สร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธ และพัฒนางานพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตการอุปสมบทของท่าน


       นอกจากนี้ ในภาคเช้าของวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ยังเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนนานาชาติ ๑๐ ประเทศ ซึ่งมีเยาวชนจากประเทศเมียนมา, กัมพูชา, มาเลเซีย, อินเดีย, บังกลาเทศ, เนปาล, ภูฏาน, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา และประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมและการทำงานทางพระพุทธศาสนา พร้อมเชิญชวนผู้นำองค์กรพุทธและเยาวชนทุกประเทศร่วมงานประชุมใหญ่พุทธศาสนานานาชาติ ที่จะจัด ณ ประเทศไทยในช่วงมาฆบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนามคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี หลังจากนั้นเป็นการบรรยายภาพรวมกิจกรรมองค์การพุทธโลก (พล.) โดยพระพรชัย พลวธมฺโม ประธานองค์การฯ, ภาพรวมกิจกรรมเยาวชนในไทย อาทิ การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า, V-Star ฯลฯ โดยพระวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำองค์กรพุทธและเยาวชนพุทธประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างดี

      ทั้งนี้ พระมหาเถระ ผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ ผู้นำเยาวชนพุทธนานาชาติ กว่า ๑๐ ประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลกทุกกิจกรรม ทั้งตักบาตร บูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนาเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ฉลอง ๔๘ ปีวัดพระธรรมกาย

        คณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี องค์กรสนับสนุนการจัดงาน ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล