วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว อีกหนึ่งภารกิจตอบแทนดินแดนประสูติ

เล่าเรื่องจริง
เรื่อง : มาตา


โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว
อีกหนึ่งภารกิจตอบแทนดินแดนประสูติ

 

ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


       ชาวเนปาลคนหนึ่งเล่าว่า สิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจมากมีอยู่ ๓ สิ่ง คือ ๑. ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. ยอดเขา “เอเวอเรสต์” ซึ่งสูงที่สุดในโลก ๓. ทหารกูรข่า นักรบรับจ้าง ซึ่งเลื่องลือกันว่ารบเก่งที่สุดในโลก แต่สำหรับชาวพุทธผู้แสวงบุญแล้ว สิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราในเนปาลก็คือ ลุมพินีวัน


    ประเทศเนปาลแม้ว่าเป็นดินแดนประสูติของพระบรมศาสดาและยังมีผู้ใช้นามสกุลศากยะซึ่งเป็นราชสกุลของเจ้าชายสิทธัตถะหลงเหลืออยู่จำนวนหนึ่งก็ตาม แต่ปัจจุบันศาสนาพุทธในเนปาลกลับไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ควรจะเป็น ตอนนี้ประชากรชาวพุทธในเนปาลมีอยู่ประมาณ ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน

       ยังดีที่เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา มีภิกษุชาวเนปาล คือ พระปัญญานันทมหาเถระ ซึ่งบวชในประเทศอินเดีย นำพระพุทธศาสนาดั้งเดิม (เถรวาท) กลับมาฟื้นฟูในประเทศเนปาล และเป็นที่ยอมรับของชาวพุทธเนปาลเป็นอย่างดี

      ต่อมา การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเนปาลได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่นับถือพุทธเถรวาท คือ ศรีลังกา เมียนมาและไทย โดยประเทศไทยของเราให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ ส่งพระธรรมทูตไปช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปสร้างวัดไทยในเนปาล ทำให้มีวัดพุทธเถรวาทเกิดขึ้นหลายวัด นอกจากนี้ยังให้การอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรชาวเนปาลให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีการแปลพระสูตรเป็นภาษาท้องถิ่น ส่งพระไตรปิฎกและพระพุทธรูปไปยังวัดต่าง ๆ ในเนปาล จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวเนปาล เป็นต้น แม้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ทรงเคยเสด็จไปยังเนปาล เพื่อทรงหาทางตอบแทนดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และต่อมาทรงเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเนปาล


     สำหรับวัดพระธรรมกายนั้น ก็มีส่วนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเนปาลเช่นกันโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม ชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ” และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการบรรพชาหมู่สามเณรชาวเนปาล โครงการมอบพระพุทธรูปแก่วัดต่าง ๆ ในเนปาล โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เป็นต้น ล่าสุดในวันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน, ๒๐-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็มีการจัด “โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาเถรสมาคมเนปาล, วัดวิสุทธิ์สันติ, Inner Mind Foundation และ Universal Goodness Organization


     กิจกรรมต่าง ๆ ในการอบรมที่จัดตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ซึ่งมีทั้งการตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และฝึกปฏิบัติความดีสากล ทำให้วันเวลา ๑ สัปดาห์นี้เป็นเวลาที่มีคุณค่าและเปี่ยมด้วยบุญกุศล บ่มเพาะให้เกิดศรัทธาในใจของสตรีชาวเนปาลกลุ่มนี้มากขึ้น ทำให้พวกเธอเห็นภาพของชาวพุทธดั้งเดิมชัดขึ้น เข้าใจภาระหน้าที่ของอุบาสิกาดีขึ้น และมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมให้กลับมาเป็นที่ยอมรับนับถือในเนปาลมากขึ้น...

      ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาดั้งเดิมในประเทศที่มีฐานชาวพุทธแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราก็จะทำ เพราะว่า นอกจากเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็นการตอบแทนดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสรรพชีวิตอีกด้วย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล