วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กตัญญูบูชา ฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปีหลวงพ่อทัตตชีโว

เรื่องเด่น
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย

 

กตัญญูบูชา ฉลองอายุวัฒนมงคล
๗๘ ปีหลวงพ่อทัตตชีโว

      “ความกตัญญู คือ จุดเริ่มต้นของคุณธรรม” ตรงกับภาษาจีนว่า.. เซี้ยว - เต๋อ - จรือ - สรือ - เย่ (孝,德之始也)1 ถือเป็นสุดยอดวาทะที่ตกทอดมาจากยุคสมัยชุนชิวอันยุ่งเหยิง (770 B.C. - 453 B.C.) ของปราชญ์เมธีนามว่า “ขงจื่อ” ((孔子, Confucius) (551 B.C. - 479 B.C.)


      ความกตัญญูนับเป็นคุณธรรมอันสําคัญยิ่งที่เราทั้งหลายจําต้องสลักไว้ในใจ และน้อมนํามาแสดงออกเพื่อให้ผู้มีพระคุณประจักษ์ว่า พระคุณของท่านไม่เคยเลือนรางจางหายไปจากใจของเรา สมดังคําว่า “กตัญญู” ในภาษาบาลี ซึ่งแปลว่า “ผู้รู้คุณที่ท่านกระทําแล้ว”


       ดังนั้น ในวาระสุดแสนพิเศษอันเป็นวันคล้ายวันเกิดของ “หลวงพ่อทัตตชีโว” พวกเราจึงตั้งใจถวายของขวัญวันเกิดที่พิเศษแด่ท่าน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรให้ครบ ๙๗๘,๗๘๗,๘๗๘ จบ เพื่อน้อมนําบุญนี้บูชาหลวงพ่อทัตตชีโวหรือคุณครูไม่เล็กในวันครบ ๗๘ ปี ของท่าน เพื่อแสดงออกถึงการรู้คุณท่าน ที่เสียสละแรงกายแรงใจสั่งสอนพวกเราโดยไม่ได้เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยมาตลอด จนบัดนี้ก็ไม่ได้หยุดพักเลย โดยเฉพาะเรื่อง UG5 หรือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำกับลูกพระ ลูกเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนเสมอมา เพราะอยากให้ทุกคนนํามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ เนื่องจากคุณธรรมเหล่านี้เป็นรากฐานสําคัญในการเป็นคนดีของสังคม ไปจนกระทั่งดีที่สุด คือสามารถขจัดกิเลสออกไปจากใจได้


       ในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่า ยุค ๔.๐ นี้ เป็นยุคแห่งวิกฤตการณ์หลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งเหล่านี้..ผู้เขียนมองว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูโดยด่วน สิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูที่สุด คือ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และศรัทธา ดังที่ สีจิ้นผิง (习近平) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวไว้ว่า.. เจิน - เจิ้ง - เตอะ -เหวย - จี - ปู๋ - ซรื้อ - จิน - หยอง - เหวย - จี - เอ๋อร์ - ซรื้อ - เต้า - เต๋อ - หยู่ - ซิ้น - หย่าง - เตอะ - เหวย - จี (真正的危机, 不是金融危机, 而是道德与信仰的危机) แปลว่า “วิกฤตที่แท้จริงไม่ใช่วิกฤตทางการเงิน แต่เป็นวิกฤตทางจริยธรรมและศรัทธา”2


        ดังนั้น ลูก ๆ ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณคุณครูไม่เล็ก ที่เมตตาปลูกฝังสั่งสอนให้ลูก ๆ ทุกคนมีศีลธรรมเสมอมาจนปัจจุบันนี้ และขอน้อมบูชาธรรมด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรให้ครบตามเป้าหมายในวันแสนพิเศษ คือ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ...


พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ
ผู้อํานวยการสํานักเผยแผ่

        หลวงพี่ประทับใจหลวงพ่อมากในการเป็นต้นแบบ ท่านเป็นผู้ที่มีความรัก ความกตัญญู และความทุ่มเทต่อครูบาอาจารย์มาก คือ ท่านจะทุ่มสุดชีวิตจริง ๆ ในทุกภารกิจที่ครูบาอาจารย์มอบหมายให้ โดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใด ๆ เลย เพราะท่านบอกว่า..ท่านไม่ลืมบุญคุณ ท่านพร้อมทุ่มชีวิต

        ปกติหลวงพี่จะพาพระน้องหรือโยมไปกราบท่าน บางทีไปดึก หลวงพี่ไม่เคยเห็นหลวงพ่อปฏิเสธที่จะให้เราเข้าพบเลย ท่านจะมานั่งคุยกับเราเหมือนครูสอนศิษย์ พ่อสอนลูก ท่านมีรอยยิ้มมีเมตตาในการแนะนําพระใหม่ ๆ

        หลังจากที่พวกเราคุยกับท่านเสร็จแม้จะดึกแค่ไหนก็ตาม ท่านก็จะกลับไปที่โต๊ะทํางานเปิดไฟทํางานต่อ นี้คือความทุ่มเทที่หลวงพ่อมีต่องานพระศาสนา


พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย
ทีมอุปัฏฐาก

        มีอยู่บางคราที่หลวงพ่อท่านเปรย ๆ ออกมาว่า “เอ็งว่าหลวงพ่อเก่งไหม ?” แล้วก็นั่งถามลูกอุปัฏฐากทุกรูปเลย ซึ่งทุกรูปก็ตอบเหมือนกันหมด คือ “หลวงพ่อเก่งมากครับ” แต่ท่านพูดกลับมาว่า “หลวงพ่อไม่เก่งหรอก คนที่เก่ง คือ คุณยายและหลวงพ่อธัมมชโย” ตรงนี้จะเห็นว่าท่านมีความเคารพในครูบาอาจารย์มาก ๆ

       ที่สําคัญ วัดพระธรรมกายเติบโตจากการฝึกพระ ฝึกเณร ฝึกอุบาสก-อุบาสิกากันรุ่นต่อรุ่น โดยหลวงพ่อทัตตชีโวเอาชีวิต ตัวเองเป็นเดิมพันในการฝึก ท่านไม่เคยบ่นว่าท่านเหนื่อย ท่านไม่เคยบ่นว่าท่านหนัก แม้แต่หลวงพ่อธัมมชโยจะให้ทําอะไร ท่านก็ไม่เคยมีข้อแม้เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าพวกเราร่วมกันสวดธรรมจักรเอาบุญบูชาธรรมท่าน ท่านน่าจะชื่นใจ...


พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก
ทีมอุปัฏฐาก

       มีพระผู้ใหญ่ถามหลวงพ่อทัตตชีโวว่า “เสือ ๒ ตัว อยู่ถ้ำเดียวกันได้อย่างไร” ท่านตอบว่า “อ้อ ! องค์นั้น ‘เสือ’ แต่ผม ‘แมว’ ครับ”... เมื่อพระผู้ใหญ่ฟังท่านก็หัวเราะ ซึ่งก็จริง เพราะหลวงพ่อทัตตชีโวท่านไม่เคยเถียงอะไรหลวงพ่อธัมมชโยเลย ท่านมีความกตัญญูมาก ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพี่เห็นมาตั้งแต่อยู่กับท่าน ตลอด ๒๐ ปี ตอนนี้ท่านอายุย่าง ๗๙ ปีแล้ว คนอายุขนาดนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เจอจะต้องพักกันแล้ว แต่ท่านไม่ได้พัก แถมทํางานหนักมากกว่าเดิมอีก ท่านก็คิดถึงลูก


อุบาสิกาสิริวรรณ อนันต์สุขสกุล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก

     หลีอยู่มาเกือบ ๒๐ ปี ได้เห็นถึงคุณธรรมที่หลวงพ่อท่าน เป็นผู้มีเมตตามาก ๆ อย่างเวลาที่หลวงพ่ออธิษฐานจิต เคยได้ยินท่านอธิษฐานว่า.. “ด้วยอํานาจสัจวาจานี้... ใครที่มาเป็นลูกศิษย์ ขอให้หลวงพ่อมีบุญตามปกปักรักษาคุ้มครองเขา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตาม”

       ในช่วงที่หลวงพ่ออายุมากขึ้น ท่านมักจะพูดว่า “หลวงพ่ออายุมากแล้ว ตอนนี้หลวงพ่อ ๒ รูปยังอยู่ ลูกศิษย์อยากจะทําอะไรก็ให้รีบทํา อยากสร้างสรรค์อะไรในงานพระพุทธศาสนาก็ให้ทําเต็มที่ ให้ทําตอนที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ หลวงพ่อจะได้คอยบอก คอยสอนได้

        ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา..หลีเคยถามหลวงพ่อว่า.. “หลวงพ่อผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาได้อย่างไรคะ ?” ท่านตอบว่า.. “หลวงพ่อก็นึกถึงคําสอนคุณยาย คุณยายสั่งไว้ว่า..ถ้าต่อไปใน ภายภาคหน้าเจอปัญหาที่ยากและแก้ไขไม่ได้ ให้นั่งนิ่ง ๆ แล้วมองเข้าไปในตน จะมีคําตอบในทุก ๆ เรื่อง” ซึ่งพอทําอย่างนี้แล้ว หลวงพ่อก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ แม้จะมีคนไม่เข้าใจ ว่าร้ายวัด หรือว่าร้ายหลวงพ่อ แต่สิ่งที่หลีเห็น คือ หลวงพ่อท่านจะแผ่เมตตาให้แก่คนที่ว่าร้ายคิดร้าย คิดไม่ดีกับหลวงพ่อ หรือกับวัดพระธรรมกาย

 

 


1 สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云 / แปลและเรียบเรียง
2 编译组 / แปลและเรียบเรียง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล