วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย


คณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายแสดงไมตรีจิต สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ สื่อมวลชน

     นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมตัวแทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เข้าพบสื่อมวลชนทั้งสายวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และออนไลน์ เพื่อแสดงไมตรีจิต สวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลต้อนรับศักราชใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๗ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

มอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่ ๒๐๐ ชุมชน / องค์กร

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เมตตาเป็นประธานในงานรวมศรัทธาชาวพุทธอำเภอคลองหลวงบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้มงคลนามทรัพย์บานชื่น นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่ ๒๐๐ ชุมชน / องค์กร โดยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

 

วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่วัดพระธรรมกาย

       คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา ๔.๐ เรื่องกฎแห่งกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมมอบของขวัญ ออกร้านแจกอาหารมากมาย


      เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จังหวัดปทุมธานี จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, สภาวัฒนธรรม อำเภอคลองหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, วัดพระธรรมกาย, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ, สมาคมนักข่าวปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, มูลนิธิธรรมกาย, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, กลุ่มต้นกล้าคุณธรรมอำเภอคลองหลวง, กองชุมชนสัมพันธ์, ชมรมเรารักคลองสาม, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนฯ, ชมรมบ้านแก้วสายใยรัก, ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี, สถานี GBN (Global Buddhist Network) และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกายทั่วโลก


     ในพิธีเปิดงาน เวลา ๐๘.๑๕ น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง, พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ และพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ ผู้นำชุมชน / หมู่บ้าน / องค์กร นักเรียน เด็ก และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


     นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานการจัดงานกล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องปีที่ ๓ หลังจากที่มีกระแสตอบรับจากชุมชนในพื้นที่รอบวัดพระธรรมกายสนใจพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก โดยรูปแบบการจัดงานมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้รับทั้งความรู้ ความสุข ความสนุกสนานกับกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงพุทธหลากหลายรูปแบบ โดยในปีนี้ได้จัดให้มีจุดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ อาทิ การกราบสักการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ วิธีกราบพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง และการอธิษฐานจิตประจำวันที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อร่วมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม, นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา ๔.๐ พลเมืองสร้างสรรค์ รู้เท่าทันกฎแห่งกรรม โทษภัยของยาเสพติด โดยเล่าเรื่องผ่านการแสดงพิเศษ สร้างความเกรงกลัวต่อบาปด้วยการชมประติมากรรมมหานรกประกอบแสงสีเสียงเสมือนจริง, นิทรรศการเส้นทางพระผู้ปราบมาร และโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๗ สร้างความเป็นสิริมงคลด้วยการสักการะรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร, นิทรรศการผู้นำการเปลี่ยนแปลง รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่
ประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม, เวทีการแสดงความสามารถพิเศษของเยาวชนคนเก่งและดี, ร้านตัดผมบริการฟรี โดยทีมงานจาก Max U-turn, จุดถ่ายภาพสวนดอกไม้, ร้านหอมลือชัย, โชว์รถฮาร์เลย์จากทีมงานสมาคมนักข่าวปทุมธานี, เวทีมอบของขวัญสุดพิเศษ รวมจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และการออกร้านแจกขนม อาหาร เครื่องดื่ม หลากหลายเมนูสุดอร่อยรวมจำนวนกว่า ๑๐๐ ร้าน โดยมีคณะผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าภาพ คือ วัดพระธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ซึ่งภายในงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่รอบวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนร่วม ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือเป็นกระแสตอบรับที่ดียิ่ง


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล