วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๐๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ก็ได้เดินทางไปยังประเทศนี้ โดยไปบรรยายเรื่อง การสร้างพลังใจเพื่อสันติภาพ (Mind Empowerment for Peace) ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗...อ่านต่อ
เชื่อไหมคะ ในสถานการณ์ที่โลกแย่ขนาดนี้ จะมีคนอยู่ ๓ ประเภท คือ ๑. รอด ๒. ร่วง ๓. รวย แล้วคุณล่ะมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบไหน ?...อ่านต่อ
โควิด-๑๙ กำลังปฏิวัติเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีคิด และวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างไม่น่าเชื่อ มันเกิดขึ้นรวดเร็ว รุนแรง แทบไม่ทันตั้งตัว แถมไม่มีใครรู้ว่าหนังม้วนนี้จะจบอย่างไร จะมีตอนต่อไปหรือไม่ มันจึงเป็นไวรัสที่เป็นวายร้าย...อ่านต่อ
แท้จริงแล้ว เดิมทีเดียวดวงจิตของมนุษย์เป็นประภัสสร คือ สว่าง ผ่องใส แต่ถ้าเราเครียดหรือวิตกกังวล สภาพจิตเราจะเป็นดวงดำ ๆ เศร้าหมองไม่ผ่องใส ซึ่งสภาพใจเช่นนี้ จะมีกระแสไปดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัว จนอาจไปดึงดูดโรคร้ายตามที่เราวิตกกังวลเข้ามาสู่ตัวเราจริง ๆ ก็ได้...อ่านต่อ
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล...อ่านต่อ
“วันวิสาขบูชา” นับเป็นวันแห่งชัยชนะของพระพุทธองค์ที่มาบรรจบพบกันในวันที่จันทร์เพ็ญลอยเด่นเสวยวิสาขฤกษ์พร้อมกันทั้ง ๓ กาล คือ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน...อ่านต่อ
สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอส่งแรงใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับ ในช่วงที่มีภัยอันเกิดจากโรคระบาดนี้ เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก...อ่านต่อ
การจัดสัมมนาพิเศษ “แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ วัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลก สถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติร่วมกันจัดขึ้น โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธาน...อ่านต่อ
การที่เราจะสั่งสมบุญทำแต่ความดีได้ตลอดชีวิตนั้น สิ่งสำคัญคือ เราจะต้องมีเป้าหมายหรือมีกรอบของการกระทำในชีวิตที่ถูกต้องก่อน ถ้าหากไม่ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ถูกต้องไว้ก่อน ก็ยากจะทำความดีได้ตลอดรอดฝั่ง...อ่านต่อ
ภายหลังจาก สุภัททปริพาชก ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระศาสดา พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกพระอานนท์มา และรับสั่งถึงข้อปฏิบัติ ๓ ประการของหมู่สงฆ์ในภายภาคหน้า...อ่านต่อ
มีหลายคนเข้าใจผิดว่า การดื่มสุรานิดหน่อย ถ้าดื่มแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ถือว่าไม่บาป แต่แท้จริงแล้ว การดื่มสุราเป็นการทำร้ายร่างกาย ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเอง...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล