ธรรมทายาท

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2548

 

 

ธรรมทายาท แปลว่า ทายาทแห่งธรรมผู้รับมรดกธรรม

            ธรรมทายาท หมายถึงผู้รับช่วงธรรมของพระพุทธเจ้ามาธำรงรักษาไว้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนท่องบ่นทรงจำ นำไปประพฤติปฏิบัติตาม และแนะนำสั่งสอนผู้อื่นต่อๆไป หรือด้วยการปฏิบัติตามโดยเริ่มตั้งแต่ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติและเข้าถึงเช่นนั้นด้วย

ธรรมทายาท อาจเป็นพระภิกษุสามเณรก็ได้ เป็นคฤหัสถ์ชายหรือหญิงก็ได้

พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พระสาวกเป็นธรรมทายาท ไม่สรรเสริญการเป็นอามิสทายาท คือเป็นผู้รับมรดกทางวัตถุปัจจัย

 

 Total Execution Time: 0.0075856645901998 Mins