ธรรมคุณ

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2548

 

ธรรมคุณ คือ พระคุณของพระธรรมคุณลักษณะของพระธรรม

 

ธรรมคุณ มี ๖ ประการ คือ

๑. สวากขาโต อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสดีแล้ว คือ ตรัสไว้ถูกต้อง เป็นของจริง

๒. สันทิฎฐิโก อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง คือพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง

๓. อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล คือ ให้ผลไม่จำกัดกาล

๔. เอหิปัสสิโก ควรเรียกให้มาดู คือ เชิญมาพิสูจน์ได้

๕. โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา คือน้อมมาเป็นหลักปฏิบัติสำหรับตนได้

๖. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.011362318197886 Mins