ศีลาจารวัตร

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2548

 

 

ศีลาจารวัตร มาจากคำว่า ศีล อาจาระ และ วัตร รวมกัน

           ศีล หมายถึง ข้อปฏิบัติตามหลักสิกขาบท คือ งดเว้นจากการทำผิด อาจาระ หมายถึงมารยาทที่ควรประพฤติเพื่อความสวยงาน วัตร หมายถึง ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ เช่นการกราบไหว้ การนุ่งห่ม เป็นต้น

 

         ศีลาจารวัตร ในคำวัดนิยมใช้ยกย่องหรือสรรเสริญภิกษุผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นพร้อมมูลว่าเป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดเงาม หรือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร กล่าวคือ เป็นผู้มีศีลทีบริสุทธิ์ เคร่งครัดในพระวินัย มีกิริยามารยาทเรียบร้อยงดงาม และปฏิบัติธรรมเนียมสงฆ์เคร่งครัด เป็นต้น

 

ศีลาจารวัตร เป็นหลักประกันความเป็นปูชนียบุคคลของภิกษุที่สำคัญที่สุด

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0091505845387777 Mins