สังฆาธิการ

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2547

 

.....สังฆาธิการ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในสงฆ์ ผู้ปกครองสงฆ์ ใช้เรียกพระภิกษุผู้มีตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ว่า พระสังฆาธิการ

.....พระสังฆาการ ที่ยุติในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๔ ) คือ พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเป็น

.....เจ้าคณะใหญ่

.....เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค

.....เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด

.....เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ

.....เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล

.....เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส